Tháng 12 nên đi du lịch trong nước ở đâu?

Tháng 12 nên đi trong nước ở đâu?